• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนฝางพิทยาคม
 •  พันธกิจโรงเรียน(Mission)

  1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2.พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
  3.พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
  4.พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  5.บริหารจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็น  ตามหลักธรรมาภิบาล
  6.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน
  7.ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  8.ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น

      เป้าประสงค์

  1. ด้านผู้เรียน

                      ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตในหมู่คณะด้วยวิถีประชาธิปไตย ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ที่แสดงออกในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เป็นเลิศทางวิชาการ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีทักษะการคิด ใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  มีสุนทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  2. ด้านครู

                      ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาการด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานด้วยการวิจัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานทางวิชาการ มีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต มีความรักและศรัทธา อุทิศตนเพื่อองค์กร

  3. ด้านการบริหารจัดการ

                      มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-03 09:36:39 น.

โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]