• คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนฝางพิทยาคม
  1. นายวันชนะ  เกษานุช       ม.6    ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  2. นายสุรสิทธิ์  สีไสย์           ม.6    รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  3. นางสาวกัญธิชา  บัวเปือย  ม.6    รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  4. นางสาวกัญญารัตน์  บุตรโคต      ม.6    เลขานุการ
  5. นางสาวอติกานต์  ชาธิรัตน์         ม.5    ประชาสัมพันธ์
  6. นางสาวอรนิดา  ส่องใส              ม.5    เหรัญญิก
  7. นายณัฐพล  กระแสโฉม             ม.6   กรรมการ
  8. นายทศพร  สุมนทอง                ม.6  กรรมการ
  9. นายณัฐพนธ์                             ม.5   กรรมการ
  10. นายภานุวัฒน์  แฝงเมืองคุก        ม.6    กรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-22 22:15:17 น.

โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]