• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฝางพิทยาคม
  1. นางละออง  เกษานุช      ประธานกรรมการ
  2. นายอภิชาติ  สุระคาย         กรรมการ
  3. นายประพันธ์  คนคม          กรรมการ
  4. นางสาววิทัศน์  สักกุณา     กรรมการ
  5. พระครูปทุมสิริธรรม           กรรมการ
  6. นายสุพัฒน์  ศิริประภากุล   กรรมการ
  7. นายทวี  ชาวหลวง            กรรมการ
  8. นายอัคคเสฏฐ์   อังคะฮาด  กรรมการ
  9. นายเชษฐา  ทิพยโสต              กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-07-03 10:53:17 น.

โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]