• ประวัติ โรงเรียนฝางพิทยาคม
 • โรงเรียนฝางพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ บ้านฝาง หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร
  จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเปิดทำการสอน
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ โดยได้อาศัยวัดศรีโสภณาราม(วัดบ้านฝาง) ต่อมา
  ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นบริเวณสารธารณะใช้เลี้ยงสัตว์
  ของสภาตำบลบ้านฝาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนฝางพิทยาคม"โดยมีนายบุญมี พาพิมพ์
  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี ๒๕๔๙-๒๕๖๑ นายสุริยา มะโยธี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ นายอารมณ์  ศรีแสง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ นายเชษฐา ทิพยโสต
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๒๕๖๖ นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู  
  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน
  เปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-11-02 10:15:44 น.

โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]