โรงเรียนฝางพิทยาคม
 
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนฝางพิทยาคม


 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-09-12 15:07:56 น.

โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]