นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 34 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
03-08-2017 เข้าชมแล้ว: 4300
โรงเรียนฝางพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ โดยได้อาศัยวัดศรีโสภณาราม
(วัดบ้านฝาง) ต่อมา ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน
ในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นบริเวณสาธารณะใช้
เลี้ยงสัตว์ของสภาตำบลบ้านฝางที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ บ้านฝาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านฝาง
อำเภอ สระใคร จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนฝางพิทยาคม เป็นโรงเรียนดีวิถีพุทธ  จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาคนสู่อาเซียน

พันธกิจ (
Mission)
1.
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
3.
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน
4.
พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5.
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
6.
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน
7.
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
8.
ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (
Goal)

      1. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4.
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล อย่างน้อย 2 ภาษา
5.
บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.
โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7.
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ : Strategy

            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
           
กลยุทธ์ที่ 5
: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอำนาจ ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา

จุดเน้นการพัฒนา

1.พัฒนาห้องสมุด 3 ดี ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
2.พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้คู่
ICT
3.พัฒนาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ อาชีพและกีฬา
4.พัฒนาภูมิทัศน์และบรรยากาศให้ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย

5.ส่งเสริมความเป็นไทยใส่ใจคุณธรรม

6.เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

7.พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ปรัชญา

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาชาติ

หมายถึง การศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคม
และเป็นพลังในการพัฒนา การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชากรไทยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

คำขวัญ

มีวินัย - ใฝ่ศึกษา - กีฬาดี – มีคุณธรรม

คติพจน์โรงเรียน

ทิพฺพจักขุญาณ (ความรู้ดุจดวงตาทิพย์)

สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว

สีเขียว

หมายถึง ธรรมชาติ ความรู้ สัจจธรรม

สีขาว

หมายถึง ความสะอาด คุณธรรม ปัญญา

อัตลักษณ์โรงเรียน

คุณธรรมดี มีวิชาชีพ

เอกลักษณ์โรงเรียน

ภูมิทัศน์ดี มีจิตอาสา

ภาพความสำเร็จ

โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นฝาง

ชื่อทั่ว ต้นฝาง,ฝาง

ชื่อสามัญ Sappan Tree,Sappan wood

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalalpinia sappan linn
 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม